Tagarchief: Duurzaam Perspectief

Duurzaam Perspectief (4)

Scheiding der geesten binnen de ´nieuwe economie`

scheiding der geesten - nieuwe economie

Nu het tijdperk van de ´nieuwe economie` zo langzamerhand is aangebroken, is er een duidelijke ´scheiding der geesten` te zien met betrekking tot het soort bedrijven en de ondernemers die daar achter staan.

Onderstaand een overzicht van de drie categorieën die daarbij kunnen worden onderscheiden:

´Oude` bedrijven/ondernemers binnen de nieuwe economie

Onder ´oud` worden hier bedrijven/ondernemers verstaan die er (nog) niet in geslaagd zijn om te transformeren naar de nieuwe economie en de nieuwe uitgangspunten die daarbinnen gelden.

Als ondernemers binnen deze categorie geen stappen ondernemen om hun bedrijf op korte termijn te transformeren naar de nieuwe economie, zal hun bedrijf uiteindelijk haar bestaansrecht verliezen.

´Hybride` bedrijven/ondernemers binnen de nieuwe economie

Deze categorie betreft bedrijven die activiteiten ontplooien welke ze veelal ook al binnen de oude economie ontplooiden, maar waarbij inmiddels nieuwe, duurzame bedrijfsprocessen worden gehanteerd die passen binnen de uitgangspunten van de nieuwe economie.

Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt van innovatieve toepassingen die door derden (met name de hieronder bedoelde categorie) zijn uitgedacht en vervolgens op de markt zijn gebracht.

Innovatieve, nieuwe bedrijven/ondernemers binnen de nieuwe economie

Onder deze categorie vallen bedrijven die veelal in de nieuwe economie zijn ontstaan en worden geleid door ondernemers die – naast een gezonde kijk op het begrip ´winst maken` – voorál ook gemotiveerd worden door op duurzaamheid gerichte, nieuwe inzichten over hoe we met onze aarde zullen moeten omgaan om deze ook voor komende generaties leefbaar te houden.

Hoewel de categorie ´hybride` bedrijven/ondernemers waarschijnlijk nog wel voor langere tijd de grootste zal zijn, zijn de nieuwe, innovatieve bedrijven onontbeerlijk voor een gezonde – op duurzaamheid gerichte – ontwikkeling binnen het bedrijfsleven en zullen gaandeweg de top van het bedrijfsleven gaan uitmaken.

PS:
Dit artikel is geschreven door Nico van der Wel en geeft niet perse de mening weer van alle Partners en Members binnen dit platform!

Het mag overigens duidelijk zijn dat de duurzame bedrijven binnen ons platform uitsluitend tot de twee laatste categorieën behoren en dat wij ons – naast het promoten van bedrijven uit de tweede categorie – met name ook richten op het zoeken en promoten van bedrijven uit de laatste categorie.

Zie ook Duurzaam Perspectief (1):
Problemen bij omschakeling van oude naar nieuwe economie

Zie ook Duurzaam Perspectief (2):
Oud bedrijfskapitaal zal binnen nieuwe economie verloren gaan

Zie ook Duurzaam Perspectief (3):
Nieuwe Economie… Wat houdt dat in?

Scheiding der geesten binnen nieuwe economie

Duurzaam Perspectief (3)

Nieuwe Economie… Wat houdt dat in?

nieuwe economie.
Nieuwe economie volgens Wikipedia

Volgens Wikipedia is ´Nieuwe Economie` de aanduiding voor een complex aan veranderingen op economisch en technologisch gebied die kort voor het jaar 2000 steeds belangrijker werden. De gevolgen waren in de eerste plaats merkbaar in landen met een innovatieve productie- en diensteneconomie. Dit zijn ook de sectoren waarin de grootste veranderingen plaatsvinden.
De nieuwe economie heeft als basis mondiale technologische veranderingen, zoals internet, nanotechnologie en telecom.

Nieuwe economie versus oude economie

De oude economie staat voor de gevestigde ondernemingen met een traditioneel bedrijfsmodel (business model), waarbij het vaak gaat om massaproductie (productie in grote aantallen tegen een zo laag mogelijke prijs per eenheid). In de nieuwe economie staan vooral innovatie en kennis centraal en worden vaak andere business modellen gehanteerd.

Economische crisis in 2008 bood kansen voor een nieuwe economie

Met de economische crisis in 2008 ging het bolwerk van de oude economie wankelen, maar het viel nog niet om. Met veel kunst en vliegwerk werd in eerste instantie de (oude) economie overeind geholpen. Dit terwijl deze crisis direct aanleiding had kunnen zijn om de economie werkelijk te hervormen en een nieuwe economie op te bouwen, op basis van nieuwe uitgangspunten en een nieuw bewustzijn.

Maar de politiek en het ´grote bedrijfsleven` hebben – in plaats van hervorming naar een nieuwe economie – in eerste instantie alles zo herschikt dat de uitgangspunten van de oude economie gehandhaafd bleven (en daarmee de macht en positie die de direct betrokkenen hieraan ontlenen).

Nieuwe economie: een ei dat op uitkomen staat

Binnen het bedrijfsleven wordt echter – mede vanwege de steeds duidelijker wordende klimaatproblemen – steeds meer ingezien, dat het een kwestie is van aanpassen aan de economie van vandaag en morgen (de nieuwe economie) om er voor te zorgen dat je als bedrijf je bestaansrecht ook voor de toekomst veilig stelt.

Dit inzicht wordt vooral aan de ´onderkant` van het bedrijfsleven zichtbaar bij de kleine(re) bedrijven en innovatieve start-ups met een mede op duurzaamheid gerichte motivatie (zoals bijvoorbeeld de Partners en Members  binnen ons platform) . Maar… elke revolutie begint klein, en op onverwachte plaatsen.

De Nieuwe Economie betekent het einde van het Industriële Tijdperk

Zie ook Duurzaam Perspectief (1):
Problemen bij omschakeling van oude naar nieuwe economie

Zie ook Duurzaam Perspectief (2):
Oud bedrijfskapitaal zal binnen nieuwe economie verloren gaan

Zie ook Duurzaam Perspectief (4):
Scheiding der geesten binnen de nieuwe economie

nieuwe economie

Duurzaam Perspectief (2)

´Oud` bedrijfskapitaal zal binnen nieuwe economie (deels) verloren gaan

Duurzaam Perspectief

Zoals in mijn vorige Blog ´Duurzaam Perspectief (1)` aangegeven, hebben veel grote bedrijven – met een oorsprong in de ´oude economie` – grote moeite om de hoognodige transitie naar de ´nieuwe economie` in te zetten.

Naast het feit dat deze grote bedrijven daardoor kansen laten liggen om koploper te blijven (of worden) binnen de nieuwe economie, lopen ze hierdoor ook gevaar om hun – binnen de oude economie verworven – marktpositie geheel of gedeeltelijk te verliezen binnen de nieuwe economie.

Het gevolg van deze ontwikkeling is dat het binnen deze bedrijven geïnvesteerde bedrijfskapitaal haar waarde (in ieder geval gedeeltelijk) zal verliezen. Tenzij ze het alsnog tijdig aanwenden om zich eventueel binnen nieuwe, innovatieve bedrijven ´in te kopen` (zie verder).

Wat betekent dit voor aandeelhouders?

Aandeelhouders van grote bedrijven zullen dus op hun hoede moeten zijn en tijdig moeten reageren, om te voorkomen dat hún geïnvesteerd vermogen (in aandelen) door bovenbedoelde ontwikkeling óók haar waarde gaat verliezen!

Alternatief: ´inkopen` binnen nieuwe, innovatieve bedrijven

Mochten grote bedrijven geen kans meer zien om hun eigen bedrijfsactiviteiten tijdig aan te passen aan de nieuwe economie, dan ligt een alternatief natuurlijk voor de hand. Even vanuit het perspectief van de grote bedrijven gezien: ´If you can´t fight them, join them` en probeer dus om een substantieel belang te verwerven in nieuwe (nu nog kleinere) en wél duurzaam georiënteerde, innovatieve bedrijven, zodat wellicht zelfs een (totale) overname op de langere termijn mogelijk is. Het op die manier bestede bedrijfskapitaal wordt dan veiliggesteld tegen uiteindelijke devaluatie.

Waarschuwing aan kleinere, innovatieve bedrijven/start-ups

Als je te maken krijgt met aanbiedingen/verzoeken van grote bedrijven om te participeren binnen je bedrijf en daarmee voor financiering te zorgen, waardoor de verdere uitbouw van je bedrijf versneld kan worden… ga daar dan niet te snel op in! 

Belangrijk is om éérst goed na te gaan welke bedrijfsvisie en -cultuur zo´n groot bedrijf heeft. Pas als je er volstrekt van overtuigd bent, dat jouw eigen visie op duurzaam en innovatief ondernemen (inmiddels) ook écht de hunne is (geworden), is een dergelijke stap – op basis van een duidelijk vast te leggen wederzijdse ´win` – het overwegen waard.

PS:
Dit artikel is geschreven door Nico van der Wel en geeft niet perse de mening weer van alle Partners en Members binnen dit platform!

Zie ook Duurzaam Perspectief (1):
Problemen bij omschakeling van oude naar nieuwe economie

Zie ook Duurzaam Perspectief (3)
Nieuwe Economie… Wat houdt dat in?

Zie ook Duurzaam Perspectief (4):
Scheiding der geesten binnen de nieuwe economie

oud geld zal in nieuwe economie verloren gaan

Duurzaam Perspectief (1)

Problemen bij omschakeling van oude naar nieuwe economie

Duurzaam Perspectief

Binnen het kader van een door mij via dit platform te publiceren serie Blogs onder de titel ´Duurzaam Perspectief` wil ik het als eerste hebben over de klaarblijkelijke onmacht van veel grote bedrijven bij een tijdige omschakeling van de oude naar de nieuwe economie.

Laat me hierbij voorop stellen dat er gelukkig ook uitzonderingen zijn, zoals bijvoorbeeld duurzame koplopers als DSM en Interface.

Veel (wellicht wel het merendeel van) grote bedrijven lukt het echter niet om zich tijdig aan te passen aan de nieuwe economie – met als aanjager het begrip Duurzaamheid – die zich inmiddels duidelijk binnen de samenleving aftekent.

Wat belemmert grote bedrijven bij omschakeling naar nieuwe economie?

Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen, waarvan ik hier de volgende wil noemen:

  • Grote bedrijven zijn vaak te ´log` en te bureaucratisch georganiseerd om snelle omschakelingen mogelijk te maken.
  • Grote bedrijven hebben helaas (te) vaak een wat arrogante houding, waarbij er van wordt uitgegaan dat hun grote maatschappelijke impact en (ook politieke) invloed hun voortbestaan wel veilig stelt (wat binnen de nieuwe economie – en de daarmee gepaard gaande ´nieuwe samenleving` – niet zondermeer vanzelfsprekend is).
  • Binnen grote bedrijven – merendeels opgebouwd binnen de oude economie c.q. het industriële tijdperk – onderschat men al gauw de impact die de omschakeling van de oude naar de nieuwe economie zal hebben.
  • Het begrip ´old boys network` houdt binnen de overlegsfeer van/tussen grote bedrijven vaak ook letterlijk in, dat de ´oude garde` – die zich moeilijk los kan maken van de principes van de oude economie – het hier voor het zeggen heeft.
  • Binnen de leiding van grote bedrijven zitten toch ook maar gewone mensen, mét hun menselijke neiging om voor bedreigingen in de toekomst ´de kop in het zand te steken`(zie Psychoanalyse en Klimaatprobleem).

Wat betekent dit voor innovatie binnen het bedrijfsleven?

De omschakeling naar de nieuwe economie – en de daarmee gepaard gaande innovatie – zal binnen het bedrijfsleven dus voornamelijk ´van onderop` moeten komen. Dit betekent dat vooral ook kleine(re) innovatieve bedrijven/start-ups de toekomst zullen hebben (zoals bijvoorbeeld de leveranciers van duurzame diensten en duurzame producten binnen ons platform).

PS:
Dit artikel is geschreven door Nico van der Wel en geeft niet perse de mening weer van alle Partners en Members binnen dit platform!

Zie ook Duurzaam Perspectief (2):
Oud bedrijfskapitaal zal binnen nieuwe economie verloren gaan

Zie ook Duurzaam Perspectief (3)
Nieuwe Economie… Wat houdt dat in?

Zie ook Duurzaam Perspectief (4):
Scheiding der geesten binnen de nieuwe economie

omschakeling-naar-nieuwe-economie-duurzaam-perspectief