Circulaire economie

Circulaire economie in Europa

circulaire economiePrioriteiten voor Europa op het gebied van innovatie en investeringen in de circulaire economie tot 2015, zoals aangegeven in een rapport dat in januari 2017 gepresenteerd werd op de jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum in Davos.

Binnen Europa is momenteel duidelijk behoefte aan nieuwe industriële investeringsmogelijkheden, gericht op het bijdragen aan innovatie, vernieuwing en transitie naar een meer restoratieve, regeneratieve en circulaire economie.

Deze conclusie is gebaseerd op ondermeer de volgende drie aandachtspunten:

1. Industriële investeringen in de (circulaire) economie lopen achter

Op het gebied van industriële investeringen verkeert Europa sinds de financiële crisis van 2018 nog steeds in een periode van stagnatie. Deze stagnatie is niet te wijten aan een gebrek aan beschikbaar kapitaal: In 2016 was ongeveer 40% meer contant geld geparkeerd op de balance sheets van de grootste 75 EU bedrijven dan in 2010. Ondanks record-lage rente tarieven verkozen bedrijven deze optie kennelijk boven het doen van industriële investeringen in een duurzame, circulaire economie. Industriële bedrijven en investeerders vonden kennelijk niet genoeg (in hun ogen aantrekkelijke) investeringsmogelijkheden.

De gevolgen voor de EU economie zijn ernstig: het lage investeringsniveau bemoeilijkt de noodzakelijke industriële innovatie en vernieuwing en erodeert het industriële hart van Europa. Dit is in het bijzonder het geval in een tijd van snelle veranderingen, met steeds kortere productie cycli en omvorming naar een circulaire economie. Bovendien draagt dit niet bij aan de gewenste groei van de Europese economie.

2. Ontwikkelingen nog te weinig gericht op duurzaamheid

Overheden binnen de EU (en de rest van de wereld) zijn zich steeds meer gaan realiseren dat de huidige inzichten wijzen in de richting van duurzaamheid (en dus ook een circulaire economie), niet alleen in termen van groei maar ook vanuit het perspectief van (aantasting van) ons milieu en het gebruik van onze (steeds schaarser wordende) grondstoffen.

Recente overeenkomsten zoals de United Nation’s (UN) Sustainable Development Goals en de Paris Agreement on Climate Change hebben weliswaar duidelijke objectieven opgeleverd, maar concrete actieplannen moeten nog ontwikkeld worden en investeringen moeten sneller verschuiven naar duurzame bedrijfsinitiatieven dan op dit moment het geval is.

3. Impact van revolutionaire technische ontwikkelingen op de economie

Revolutionaire digitale en bredere technische vernieuwingen hebben een enorme impact op de economie. Tot nu toe heeft dit al de nodige transformaties veroorzaakt binnen sectoren als het bankwezen, entertainment en communicatie, maar zorgt inmiddels ook steeds meer voor grote transformaties binnen (onder meer) de mobiliteitssector, de voedingssector en de bebouwde omgeving. Enkele voorbeelden: groeiende R&D investeringen in autonome vervoersvormen en elektrische voertuigen, groeiende toepassing van precisie-landbouw en 3D printing en modulaire bouwtechnieken.

Laat deze technische ontwikkelingen binnen de EU benut worden als wind in de rug bij de transitie naar een meer restoratieve, regeneratieve en dus ook… circulaire economie !

>> Download het totale rapport <<

circulaire economie

Omvorming naar een circulaire economie is een must !

>> duurzaam nieuws <<