MIA-subsidie

mia subsidieMIA-subsidie op duurzame tapijt(tegels) weer terug ! 

Eind 2014 werd de MIA-subsidie voor tapijttegels afgeschaft en in 2015 werd deze mogelijkheid door de overheid geschrapt. In navolging op dit besluit heeft Plus Projects – in nauwe samenwerking met onze duurzame partner Interface Nederland – een nieuw voorstel ingediend om de MIA-subsidie weer mogelijk te maken. Dit voorstel is geaccepteerd en per 1 januari 2016 is er weer subsidie beschikbaar voor duurzaam tapijt(tegels)!

Wij verwijzen hierbij graag naar het volgende persbericht:

In 2016 wederom subsidie op duurzame tapijt(tegels)

2014 was het laatste jaar waarin voor o.a. tapijt(tegels) de MIA-subsidie kon worden aangevraagd. In 2015 werd deze mogelijkheid door de overheid geschrapt. Samen met Interface heeft Plus Projects in 2015 een nieuw voorstel ingediend om de MIA-subsidie weer mogelijk te maken. Dit voorstel is geaccepteerd en per 1 januari 2016 is er weer subsidie beschikbaar voor duurzame tapijt(tegels)!

 MIA-subsidie

Voor het gemak spreken wij in dit artikel over een subsidie, maar dat is de Milieu-investeringsaftrek (MIA) feitelijk niet. Het is een fiscale regeling waarmee bedrijven twee aantrekkelijke belastingvoordelen kunnen krijgen wanneer zij milieuvriendelijke investeringen doen. Op deze manier probeert de overheid milieuvriendelijke investeringen te stimuleren. Het belastingvoordeel moet een deel van de belemmering om in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel te investeren, namelijk een hoger investeringsbedrag, wegnemen.

Dit voordeel bestaat allereerst uit een deel van de investering dat van de fiscale winst mag worden afgetrokken, waarover men anders 25% winstbelasting (Vpb) had moeten betalen. Daarnaast kan in veel gevallen 75% van de investering versneld of vertraagd worden afgeschreven, wat een rente- en liquiditeitsvoordeel oplevert. Of beide voordelen van toepassing zijn en wat dit netto oplevert hangt af van de categorie waarin de investering valt en varieert tussen de 3,4 en circa 10%. Voor duurzame tapijt(tegels) kan de aanvrager rekenen op beide voordelen en een netto voordeel van circa 5%. Een prettige meevaller voor de koper en een leuke indirecte ‘korting’ die de legger of leverancier mee kan nemen in een offerte.

Nieuwe aanwinst

De MIA-subsidie kan worden aangevraagd op meer dan 270 codes die vermeld staan op de jaarlijks vastgestelde Milieulijst. Eén van de nieuwste aanwinsten op de Milieulijst 2016 is code B 1810: Tapijt(tegels) met ten minste 50% gerecycled materiaal. Voor zowel kamerbreed tapijt als tapijttegels kan subsidie worden aangevraagd, bovendien zijn ook de leggingskosten subsidiabel. Om aan te tonen dat het product daadwerkelijk 50% gerecycled materiaal bevat dient de aanvrager een EPD-certificaat te overleggen.


“Bij Interface juichen we deze nieuwe code van harte toe. Het is een mooie stimulans voor meer circulaire producten in onze markt en een extra voordeel voor onze klanten. Daarmee wordt een nieuwe investering in tapijt, meteen een investering in een betere balans van het milieu.” 
John Haenen, Senior Accountmanager en European Sustainability Ambassador, Interface Nederland


EPD systematiek

EPD staat voor Environmental Product Declaration. Het is een Europees gestandaardiseerde life cycle analyse systematiek om de invloed van een product op het milieu te bepalen. In de EPD wordt geen waardeoordeel gegeven, maar een opsomming van gestandaardiseerde en kwantificeerbare parameters. Het is daarmee volledig onafhankelijk. Eén van de cijfers die wordt genoemd is het percentage gerecycled materiaal. Om de beoordeling van aanvragen snel en efficiënt te kunnen afhandelen heeft de beoordelende instantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ervoor gekozen de EPD als bewijsmiddel en criterium op te nemen. In de tapijtsector is de EPD al vrij gangbaar en een aanvrager kan het EPD-certificaat opvragen bij de tapijt(tegel)leverancier of via de legger.

Waarom gerecycled materiaal?

De vraag die veel aan ons wordt gesteld; waarom het criterium gerecycled materiaal? Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er legio criteria denkbaar zijn. CO2-uitstoot, energieverbruik tijdens productie, afvalproductie etc. Ieder criterium kent zijn eigen voor- en nadelen en kennen ieder hun eigen belang. Deze code is echter de eerste in haar soort, een code gericht op circulaire economie, dat maakt de code uniek én voor RVO.nl ook ‘spannend’. Van belang was dan ook dat de code simpel en snel beoordeelbaar zou worden voor de investeerder én RVO.nl. Immers, niemand zit te wachten op discussies omtrent het wel/niet voldoen aan subsidiecriteria of lange beoordelingstrajecten. Het criterium gerecycled materiaal sprong eruit vanwege het administratief gemak waarmee het objectief te beoordelen is via een EPD-certificaat. Bovendien streeft de overheid ernaar om meer bewustwording te creëren rondom het thema circulaire economie, het gebruik van gerecycled materiaal en de EPD. Voor de Milieulijst 2017 zal de code opnieuw worden geëvalueerd.

Nieuwe mogelijkheden voor 2017

Heeft u een bedrijfsmiddel dat naar uw mening toegevoegd zou moeten worden aan de Milieulijst 2017? Nieuwe voorstellen kunnen worden ingediend tot 1 september 2016.


“We roepen ondernemers op om concrete voorstellen voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aan te dragen voor de Milieulijst 2017. Zo kunnen we de Milieulijst ieder jaar actualiseren.”
Erik Jansen, Adviseur MIA\Vamil, RVO.nl 


Energiezuinig

Naast de MIA is er ook nog de EIA (Energie-investeringsaftrek). De EIA lijkt sterk op de MIA regeling maar richt zich op Energiezuinige investeringen. Voor investeringen in tapijt(tegels) weinig relevant. Echter, in projecten waarin het tapijt wordt vervangen worden er vaak ook andere investeringen gedaan in bijvoorbeeld LED-verlichting, warmtepompen of luchtbehandeling. Energiezuinige investeringen kunnen standaard rekenen op een netto voordeel van 14,5%.

Subsidie aanvragen

Er is veel aandacht besteed aan de mogelijkheid om deze nieuwe code snel en simpel te kunnen beoordelen. Het aanvraagproces levert in de praktijk echter nog wel eens problemen op. Zo is men vaak niet bekend met het eLoket, of beschikt niet over het certificaat wat nodig is om in deze digitale omgeving een aanvraag in te dienen. Ook moet er binnen drie maanden na de opdrachtverstrekking een aanvraag worden ingediend, deze deadline wordt zeer regelmatig vergeten. Veel partijen maken dan ook gebruik van intermediairs om de aanvragen voor de MIA en EIA te verzorgen. Wilt u subsidie aanvragen, een eigen code voorstel indienen of een informatiesessie organiseren bij u op kantoor? Als specialist in de MIA en EIA regelingen ondersteunen wij bij Plus Projects u daar graag bij. Neem vrijblijvend contact op om na te gaan welke investeringen in uw project subsidiabel zijn.

Auteur:            Laurens Visscher
Email:              visscher@plusprojects.nl
Tel:                  06-18634504
Web:                www.miasubsidie.nl


Voor duurzame tapijttegels kunt u (met één muisklik) terecht bij Interface !

>> duurzaam nieuws <<