Discussie over Houtpellets

Hoe duurzaam is het gebruik van Houtpellets (en Pelletkachels)?

Discussie Houtpellets - Hoe duurzaam zijn houtpellets?De laatste tijd zien wij wel vaker discussies langs komen over de vraag ´Hoe duurzaam is het gebruik van houtpellets nu eigenlijk?`. Uiteraard is dit een vraag die ook wij ons gesteld hebben bij de toetsing voor plaatsing op ons platform van de bedrijven Pure Power en Bijvoet Energie.

Wij willen onze mening over de vraag of het gebruik van houtpellets (en pelletkachels) al dan niet duurzaam is middels deze Blog weergeven én…openlijk ter discussie stellen. (zie reacties onder ´FEEDBACK`, onderin deze Blog)

Daarbij willen wij vooraf een aantal zaken duidelijk stellen:

 1. Het gebruik van houtpellets in elektriciteitscentrales is NIET duurzaam.
  Discussie Houtpellets - Hoe duurzaam zijn houtpellets?Een elektriciteitscentrale die houtpellets verstookt zou zelfs wel meer CO2 kunnen uitstoten dan een steenkoolcentrale, terwijl het verstoken van houtpellets in elektriciteitscentrales slechts een rendement van 30% oplevert. Ter vergelijking: verbranding van houtpellets in pelletkachels levert een rendement op van 90%, terwijl de uitstoot van CO2 en fijnstof bij een pelletkachel vele malen lager ligt dan bij een houtkachel of een open haard.
  .
  Wij zullen ons bij deze discussie c.q. gedachtewisseling dan ook beperken tot het gebruik van middels houtpellets gestookte pelletkachels bij de verwarming van huizen en gebouwen.
  .
 2. Pelletkachels dienen niet verward te worden met houtkachels !
  Discussie Houtpellets - Hoe duurzaam zijn houtpellets?Pelletkachels voldoen aan veel strengere milieu-eisen dan houtkachels en open haarden (waarvan het gebruik naar verwachting dan ook op niet al te lange termijn aan banden gelegd zal worden).
  .
 3. De kwaliteit van pelletkachels én de professionaliteit waarmee ze geïnstalleerd (en onderhouden…!) worden, bepalen mede hoe duurzaam het gebruik van houtpellets in pelletkachels is.

Bovenstaande 3 punten als uitgangspunt nemend (daarover lijkt ons namelijk geen discussie nodig), willen wij onze mening geven over het al dan niet duurzaam zijn van het gebruik van houtpellets als brandstof voor pelletkachels.

Het gebruik van houtpellets in pelletkachels lijkt ons WÉL duurzaam.

Waarbij het volgende in aanmerking genomen:

 • Het is heel goed dat er aandacht wordt besteed aan de vervuiling van het milieu door het stoken van houtblokken (in bijvoorbeeld houtkachels, open haarden, barbecue-sets, e.d.)
 • Het verwarmen van huizen en gebouwen met aardgas is op zich weliswaar een zeer schoon proces, maar verwarming middels door houtpellets gestookte pelletkachels is – naast een aanzienlijke kostenbesparing voor gebruikers – ook CO2-neutraal (en dat is bij aardgas niet het geval, terwijl bij winning, transport en gebruik van aardgas ook nog de zéér schadelijke stof Methaan in onze atmosfeer terecht komt…!).
 • Uiteraard is het van belang dat houtpellets worden geproduceerd uit hout-afval (of speciaal daarvoor aangeplante ´energiebossen`) en dat er zéker geen ´oerbossen`voor gekapt worden. Gelukkig is er al de nodige regelgeving op het gebied van duurzame productie van houtpellets (die wat ons betreft overigens best nog wat aangescherpt mag worden). Dit middels certificeringen zoals ENplus, maar ook door de eigen wet- en regelgeving van landen. Zo moeten in Europa bijvoorbeeld alle bossen die commercieel worden uitgebaat PEFC of FSC gecertificeerd zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat de bossen nooit minder CO2 gaan opnemen door houtkap en dat er rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna. Overigens blijkt uit onderzoek dat het bos-oppervlak in Europa de laatste jaren is gegroeid en meer CO2 opneemt dan voorheen.
 • Verder is het van belang dat bij het toeleveren van houtafval voor de productie van houtpellets  (door bijvoorbeeld houtzagerijen en houtbewerkingsbedrijven) zo weinig mogelijk transport – met de daarmee gepaard gaande milieuvervuiling – nodig is. M.a.w. dat het houtafval liefst niet onnodig ver vervoerd, geïmporteerd of geëxporteerd wordt. Overigens wordt in Nederland op dit moment slechts 20% van het houtafval van bouwbedrijven, houtzagerijen en houtbewerkingsbedrijven hergebruikt. Dit ondermeer vanwege vervuiling van dit houtafval door bouw- en verfresten (hier valt dus nog een flinke recycling-slag te maken…!).

Wat is úw mening over het gebruik van houtpellets?

Als u wilt bijdragen aan de discussie c.q. gedachtewisseling over de vraag ´Hoe duurzaam is het gebruik van houtpellets (als brandstof voor pelletkachels)?, stuur dan een mailtje naar ondergetekende via webmaster<at>duurzame-diensten.nl of maak gebruik van het contactformulier op onze contactpagina.

Deze Blog werd geschreven door Nico van der Wel

Goed onderbouwde meningen zullen door ons hieronder worden toegevoegd.
(na eindredactie door onze webmaster)

Discussie Houtpellets - Hoe duurzaam zijn houtpellets?

Wij ontvingen de volgende reacties

VRAAG – 4 april 2017:
Zou het een bezwaar zijn voor omwonenden dat een pelletkachel heel de nacht door brandt?

Antwoord – 5 april 2017:
Dat hangt af van de kwaliteit van de pelletkachel. Een goede pelletkachel – die nét als een cv op aardgas, ingesteld kan worden op een gewenste temperatuur – ´herkent` of er überhaupt wel behoefte is aan warmte in huis of kantoor. Een (goede) pelletkachel hoeft ´s nachts dus helemaal niet te branden. Daarnaast zal een goede pelletkachel – zoals bijvoorbeeld wordt geleverd door onze duurzame partner Bijvoet Energie – nauwelijks uitstoot van CO2, fijnstof of geur veroorzaken (wat bij een houtkachel of open haard zeker wél het geval is).

VRAAG – 4 april 2017:
Wat is jullie definitie van het woord ´duurzaam`?

Antwoord – 5 april 2017:
Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. De Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als “een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zónder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Kortom: de aarde c.q onze grondstoffen zó gebruiken dat toekomstige generaties ook nog gelukkig en gezond op onze mooie planeet kunnen blijven leven.

Voor de door ons gebruikte definities rond het begrip ´duurzaam` (zoals deze ook worden toegepast bij de toetsing van bedrijven, voorafgaand aan plaatsing op ons platform) verwijzen wij graag naar de volgende begripsdefinities:

 1. Definitie van duurzaam ondernemen
 2. Definitie van duurzame producten
 3. Definitie van duurzame diensten

VRAAG – 5 april 2017:
Hebben jullie deze video (https://t.co/t2Oj4efDPy) al gezien?

Antwoord – 5 april 2017:
Helaas zijn er inderdaad nog steeds (in dit geval Amerikaanse) bedrijven, die in milieu opzicht zéér verkeerd opereren.  Je zult binnen ons platform dan ook zéker geen Nederlands bedrijf tegenkomen, dat gebruik maakt van de ´diensten` van dit soort bedrijven!

Een goed voorbeeld van hoe het wél kan (en moet) wordt gegeven door onze duurzame partner Pure Power, een ENplus A1 gecertificeerde leverancier van houtpellets. De ENplus-certificering is gebaseerd op de Europese norm EN14961-2, die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van houtpellets. Daarnaast worden kwaliteit en duurzaamheid van de door Pure Power geleverde houtpellets continu gecontroleerd door wereldwijd erkende, onafhankelijke certificatie-instellingen.

Overigens worden de door Pure Power geleverde houtpellets alléén vervaardigd uit hout-afval (en dus niet uit boomstammen, die uiteraard veel beter gebruikt kunnen worden voor de productie van houten planken of andere houten eindproducten). Voor zover het aanbod van houtafval vanuit Nederland ontoereikend is, wordt houtafval vanuit Europa (met name uit Scandinavië) gebruikt.

VRAAG – 7 april 2017:
Waar moet ik op letten bij de aankoop van houtpellets?

Antwoord – 10 april 2017
De kwaliteit van houtpellets wordt in eerste instantie bepaald door de kwaliteit van de grondstof. De grondstof moet droog, schoon, vers, constant, uniform en niet vervuild of verontreinigd zijn. Om vervolgens perfecte houtpellets te persen moet de juiste pers, de juiste vochtigheid en de juiste druk worden gebruikt. Dit is het basisprincipe voor het produceren van goede houtpellets.

Koop gecertificeerde houtpellets
ENplus en DINplus gecertificeerde leveranciers van houtpellets zijn verplicht om de juiste grondstof te gebruiken. Ook worden er strenge eisen gesteld aan het productieproces. Deze bedrijven worden Jaarlijks geïnspecteerd door onafhankelijke auditors.

Er zijn ook houtpellets op de markt die gemaakt worden van verontreinigde grondstoffen. Deze pellets zijn slecht voor uw kachel en het milieu. Verontreinigde grondstoffen zijn bijvoorbeeld slooppallets, sloophout, spaanplaten, etc. Hier zitten lijm-, verf- en plasticresten in die tijdens de verbranding chemische emissies vrijgeven die uw kachel en het milieu aantasten. Deze houtpellets zien er niet heel anders uit, maar zijn vaak veel goedkoper en niet gecertificeerd.

LET OP: Leveranciers van pelletkachels laten hun garantie vervallen als ze constateren dat er gestookt is met niet gecertificeerde houtpellets.

VRAAG – 10 april 2017
Hoe herken ik gecertificeerde houtpellets?

Antwoord – 11 april 2017
Er worden helaas ook ondeugdelijke houtpellets aangeboden (die dan ook niet gecertificeerd zijn). Daarom is het belangrijk om altijd te controleren of het om gecertificeerde houtpellets gaat. Dit kunt u als volgt doen:

VRAAG – 11 april 2017
Worden er extra bossen gekapt voor de productie van houtpellets?

Antwoord – 11 april 2017
Nee, er worden voor de productie van gecertificeerde houtpellets géén extra bossen gekapt. Sterker nog, door duurzaam en selectief te kappen groeien bossen sneller. Hierdoor wordt er jaarlijks nog eens extra CO2 opgenomen.

Overigens willen we er op wijzen dat alléén het hout-afval uit duurzaam gekapte bossen wordt gebruikt voor de productie van gecertificeerde houtpellets. De gekapte boomstammen zélf zijn bestemd voor de productie van houten planken en overige houten eindproducten. Houtpellets maken van boomstammen zou ook zéér onrendabel en dus nogal dom zijn…

VRAAG – 12 april 2017
Stoten pelletkachels evenveel fijnstof uit als bijvoorbeeld houtkachels?

Antwoord – 12 april 2017
Nee, pelletkachels zijn vele malen milieuvriendelijker.
De in Europa gebruikte vergelijkingscijfers voor uitstoot van fijnstof zijn:

 • 840 PM10 EF (g/GJ) voor open haard
 • 760 PM10 EF (g/GJ) voor conventionele kachels
 • 480 PM10 EF (g/GJ) voor conventionele boilers (< 50kWh)
 • 380 PM10 EF (g/GJ) voor energie-efficiënte kachels
 • ..95 PM10 EF (g/GJ) voor geavanceerde/ecolabel kachels & boilers
 • ..29 PM10 EF (g/GJ) voor pelletkachels & boilers

Pelletkachels stoten dus ruim 25x minder fijnstof uit dan conventionele (hout)kachels.


Wij hopen dat deze reacties het antwoord op de vraag
´Hoe duurzaam is het gebruik van houtpellets?`
verder voor u nuanceren.

Discussie Houtpellets - Hoe duurzaam zijn houtpellets?

>> Duurzaam nieuws <<